Milovice

milovice03Obec se nachází na okraji nivy řeky Dyje, dnes zaplavené dolní nádrží vodního díla Nové Mlýny. Obec sousedí s Národní přírodní rezervací Křivé jezero s lesními porosty tvrdého luhu, lužními loukami, nivním jezerem a neregulovaným úsekem řeky Dyje. 

Pahorkatina jihozápadně od obce je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Teplomilné doubravy a dubohabřiny Milovického lesa jižně od Milovic se stepní vegetací a chráněnými druhy rostlin a živočichů byly vyhlášeny přírodní rezervací Milovická stráň.

Při cestě z Mikulova vznikla stará slovanská osada, která patřila původně ke královskému hradu Děvičky. Její nejstarší dochovaný název Milwitz ze čtrnáctého století naznačuje poněmčení původního slovanského názvu Milowitz. 

V roce 1332 získali ves Lichtenštejnové, držící sousední mikulovské panství. Ves velmi trpěla za různých válečných událostí. Za třicetileté války zde zanikly tři čtvrtiny z původních 44 selských usedlostí a obec patřila k nejvíce postiženým na mikulovském panství.

milovice02Další rány dostaly Milovice za vpádu vojsk císaře Napoleona a za války prusko-rakouské. Nejvíce obyvatelstva zde bylo napočítáno v roce 1900, kdy v Milovicích žilo 638 obyvatel. 

Farnost je součástí děkanství mikulovského a od sedmnáctého století zde stával kostelík zasvěcený sv. Osvaldovi (Gothardovi), který byl později rozšířen do dnešní podoby. Nedaleko od něj je památkově chráněna půdorysně velmi zajímavá a neobvyklá kaplička sv. Jana Nepomuckého a boží muka u silnice k Pavlovu. Za pozornost stojí i brána vesnického hřbitova s renesančními prvky pocházející ze sedmnáctého století. 

Milovice užívaly v obecní pečeti symbol vinařského nože a krojidla. V současné době vesnice dobře prosperuje díky přílivu turistů směřujících  k novomlýnským nádržím, které zasahují až k obci.

Kontakt

Obecní úřad Milovice
č. p. 38, 691 88 Milovice
tel.: 519 515 248
e-mail: ou.milovice@seznam.cz
www.obec-milovice.cz

starosta: Bc. Veronika Pospíšilová
místostarosta: Miroslav Talaš
administrativa: Lenka Antošová