Pavlov

pavlov_1Obec leží na úpatí Děvína, nejvyššího vrcholu Pálavy (550 m). Zde se nachází nejvýznamnější Národní přírodní rezervace Děvín, jádrové území CHKO. Na jihovýchodních svazích najdeme mozaiku skalních stepí a šípákových doubrav a pod skalami se nachází pruh typických suťových lesů. Žije zde velmi mnoho chráněných druhů živočichů i rostlin.

Podobně jako v sousedních Dolních Věstonicích bylo území Pavlova osídleno už v dávnověku pravěkými lovci mamutů a také v pozdějších epochách se zde lidé usazovali, od doby bronzové až po dobu historickou. 

První zmínka o obci je z roku 1046. Po založení hradu Děvičky na počátku třináctého století se obec dostala do jeho majetku a tato původně slovanská osada byla kolonizována německým obyvatelstvem.

Ves byla v minulosti velmi bohatá, více než polovina poddanské půdy byla na počátku sedmnáctého století osazena vinicemi. Ty patřily k selským gruntům na návsi a vinařům žijícím v ulici Česká, kteří měli obydlí nad lisovnami svých sklepů. Majetnost zdejších obyvatel dokládají honosné fasády gruntů na návsi, jež nesou prvky vyšší barokní architektury, napodobující nedaleký Mikulov.

Průčelí a interiéry domů vinařů z České ulice nesou prvky architektur baroka a snad i renesance. Celá vesnice s mnoha selskými a vinařskými grunty byla 24. května 1995 prohlášena za památkovou rezervaci. 

pavlov_3Památkově chráněná je především zřícenina hradu Děvičky a do seznamu památek je zapsán rovněž dvakrát přestavěný kostel sv. Barbory, půvabný barokní vesnický hřbitov, socha sv. Floriána a zejména celá náves, která je ojedinělým urbanistickým celkem s řadou selských gruntů z osmnáctého století. 

Další komplex domů se nachází v již zmíněné České ulici, kde je do seznamu památek zapsáno 19 domů vesměs ze sedmnáctého století. Takováto kumulace památkově cenných objektů v jedné vesnici je v moravském prostředí zcela ojedinělá.

Představitelé obce v minulosti na důležitých listinách užívali pečetidlo, na jehož pečetním poli stojí na trojvrší v patě štítu strom se dvěma rybami zkříženými přes kmen hlavami ven.

Kontakt

Obecní úřad Pavlov
Na Návsi 88, 692 01 Pavlov
tel.: 519 515 252
www: www.obec-pavlov.cz
e-mail: podatelna@obec-pavlov.cz

starosta: Zdeněk Duhajský
místostarosta: JUDr. Pavel Müller
administrativa: Jaroslava Prágerová